Payment Details

Paytm Number : +91 838389 56018 (Sanskrriti Chopra)

UPI ID : 8383956018@paytm

QR.JPG